Kennisdeling, lekker belangrijk!

Inleiding 

In de periode van februari tot juli 2011 heeft de onderzoeker onderzoek uitgevoerd bij het hoofdkantoor van Wanzo in het kader van de masteropleiding Organisatie, Verandering & Management aan het Departement Bestuurs-en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. De resultaten van dit onderzoek worden weergegeven in dit onderzoeksverslag.

Doel 

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de situatie met betrekking tot kennisdeling bij Wanzo en het onderzoeken van de mogelijke relatie tussen organisatiecultuur en kennisdeling.

Methodologie 

Dit onderzoek is een interpretatief onderzoek waar de meningen en gevoelens van respondenten centraal staan binnen de dataverzameling. Voor het verzamelen van de data is gebruik gemaakt van 14 diepte-interviews, deze data is daarnaast aangevuld met observaties op het hoofdkantoor van Wanzo en de analyse van enkele interne documenten van Wanzo. Ook is er een theoretisch kader geschetst op basis van wetenschappelijke artikelen en publicaties wat gebruikt is om de empirische resultaten te analyseren.

Resultaten & Analyse 

Op grond van dit onderzoek kan gesteld worden dat een jarenlang bestaande, informele, meer op relaties dan harde hiërarchische verhoudingen gestoelde organisatiecultuur een basis geeft voor succesvolle, informele kennisdeling. Het is echter wel zo dat deze vorm van organisatiecultuur het formaliseren van processen die kennisdeling faciliteren mogelijk bemoeilijkt. Er kan dus een de hand van dit onderzoek gesteld worden dat er een relatie tussen organisatiecultuur en kennisdeling.

Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek geeft de relatie aan tussen van een jarenlang bestaande, informele, meer op relaties dan harde hiërarchische verhoudingen gestoelde organisatiecultuur en kennisdeling. Deze relatie lijkt in contrast te staan met de relatie tussen een hierarchical culture en kennisdeling. Dit onderzoek is echter een case study gehouden binnen één organisatie. Verder onderzoek naar de relatie tussen organisatieculturen als clan cultures of adhocracies en kennisdeling zou gewenst zijn om de kennis over dit onderwerp uit te breiden. Dit geld ook voor de relatie tussen een hierarchical culture of market culture en kennisdeling.